پیشگامان الکترونوآوری گیل

پیشگامان الکترونوآوری گیل

موضوع فعالیت

1 – مشاوره – طراحی – نظارت – نگهداری و اجرای پروژه های برق
2 – پیمانکار مورد تأیید شرکت توزیع برق استان گیلان
3 – سرویس و نگه داری پست های فشار ضعیف و فشار متوسط
4 – سرویس و تعمیر انواع سکسیونرها و دژنکتورها
5 – احداث پایه های چوبی – فلزی – بتونی
6 – احداث شبکه معابر با چراغ های تلسکوپی
7– طراحی و اجرای خطوط هوایی و زمینی فشار ضعیف و متوسط
8 – طراحی و اجرای انواع تابلوهای فشار ضعیف – 20 کیلوولت – پست های زمینی – تابلوی خازن و روشنایی
9 – طراحی و اجرای انواع پست ها : 1 – هوایی ، 2 – زمینی ( ساختمانی . کمپکت ) با استفاده از ترانس های مورد تأیید شرکت توزیع برق
10 – سیستم های امنیتی – حفاظتی – نظارتی
11 – انرژی های خورشیدی

 مشاهده گالری

 

Dan Marino Womens Jersey